Projekte

Projektet në këto fusha janë të programuar në formate të ndryshme: si simpoziume ndërkombëtare, seminare, workshope, debate, bisedime, projekteve kërkimore, ekspozita, projekte kulturore, si dhe një gamë të gjerë të botimeve dhe studimeve specifike.

Qytetaria Aktive dhe Edukimi i Vullnetarizmit

Ky projekt lokal u zhvillua në kuadër të projektit Docpie. Projekti Docpie është një projekt i financuar nga Programi Europa për Qytetarët. Projekti Docpie , ku CRLDS është partner, bashkon 15 organizata, universitete dhe bashki nga 13 vende europiane.

Partner: CRLDS Albania në bashkëpunim me Qendrën Rinore Vlorë,

Vendi ku u zhvillua aktiviteti: Pallati i Kultures në qytetin e Vlorës

Koha e mbajtjes: më 15/09/2015, ora 10:00-13:00

Grupi i targetuar: Organizatat rinore të Qarkut Vlorë si dhe vullnetarët e Qendrës Rinore Vlorë

(nxenës të shkollave të mesme dhe studentë universitar si dhe profesionist të rinjë)

Tema: "Qytetaria Aktive dhe Edukimi i Vullnetarizmit, sfida dhe realitete".

Prezantues: Dr. Luiza Hoxhaj

Ju mund të ndiqni prezantimin në Power Point duke klikuar këtu

Projektimi dhe menaxhimi i koncepteve të zhvillimit rajonal

Abstrakt

Shqipëria është në një proces në vazhdim e sipër të decentralizimit. Gjithnjë e më shumë përgjegjësi janë duke u zhvendosur në nivel rajonal dhe lokal. Aktorët publikë dhe privatë të angazhuar në zhvillimin ekonomik rajonal janë më pas të nevojshme për të përmirësuar sistematikisht njohuri të specializuara, metodologjike, aftësitë dhe kompetencat e tyre sociale dhe personale që të jenë në gjendje të jap një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe prosperitetin në rajonet e tyre. Kjo ka rëndësi të veçantë për nëpunësit civilë që punojnë në administratat lokale në mbarë vendin, të cilët janë ende aktorët kryesorë në menaxhimin e koncepteve të zhvillimit lokal dhe rajonal.

Lloji i veprimtarisë: Seminar

Koha e zhvillimit: 30/9 – 01/10/2015

Vendi: Hotel Pavaresia, Vlorë

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesues: Luiza Hoxhaj

Leksion Publik “Përse Shqipërisë i Duhen Intelektualë Publik”

Gamës së aktiviteteve të rëndësishme të Qendrës sonë, CRLDS, i shtohet tashmë edhe leksioni publik me temë “Përse Shqipërisë i Duhen Intelektualë Publik”. Ky leksion u mbajt në ambjentet e Hotel Doro City, në datën 16.04.2015, ora 11.00 nga Dr.Gezim Alpion, lektor në Universitetin e Birmingham me origjinë shqiptare.

Ky aktivitet ishte një kombinim i dy  rubrikave : “Leksione Publike” dhe “Tako Talentet Shqiptare”.

Pjesëmarrësit në këtë aktivitet, të cilët vinin nga fusha të ndryshme, pasi edhe tema e leksionit ishte gjithëpërfshirëse dhe me interes publik, ndoqën për afërsisht 2 orë këtë leksion shumë interesant, të konceptuar në dy pjesë:  

45 minuta zhvillimi i temës nga Dr. Gezim Alpion dhe  

45 minutat e tjera për pyetje, përgjigje dhe diskutime.

 Vlen për tu theksuar numri i lartë i studenteve, pjesë e auditorit, të cilët demostruan interes të  lartë për temën dhe u angazhuan me pyetje dhe diskutime të shumta.

Promovimi i AFP-efektive / AE / LLL , qasje që synon punësimin në projektet e investimeve strategjike - Reflektime mbi rolin e një AERZH dhe kontributi i tyre në gjenerimin e punësimit.

Lloji i veprimtarise: Seminar

Partner: Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin rajonal dhe Lokal & Manfred Ziewers

Koha e zhvillimit: Dt 12-13 Mars 2015

Vendi: Hotel Mondial, Tirane

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesuese: Luiza Hoxhaj.

Financimi i Projektit: Qendra dhe Manfred Ziewers

 Objektivi

Seminari 2-ditor synoi të forcojë kompetencat analitike të pjesëmarrësve dhe për të trajnuar aftësitë e tyre për të avokuar qasjet efektive mësimore VET- Edukimi i te rriturve gjatë gjithë jetës, për të nxitur punësimin në kontekstin e një strategjie më të gjerë të zhvillimit të burimeve njerëzore, duke pasur parasysh rrethanat në një vend specifik.

Roli i Partnerëve Social në Themelimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për TVET / Te mësuarit gjatë gjithë jetës

Lloji I veprimtarise: Seminar

Partner: Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin rajonal dhe Lokal & Manfred Ziewers

Koha e zhvillimit: Dt 19-20 Dhjetor 2014

Vendi: Tirane

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesuese dhe prezantuese e Kornizes Kombetare te Edukimit ne Shqiperi: Luiza Hoxhaj.

Financimi i Projektit: Qendra dhe Manfred Ziewers

Përshkrim i seminarit

Final evaluation of Regional Development Programme Northern Albania

KOHËZGJATJA: janar 2015 - mars 2015

PARTNER: Oir GmbH, AUSTRIA & Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (Shqiperi).

Financimi: PRZH Shqiperia e Veriut

Qeveria e Shqipërisë, Këshillat e qarqeve, si dhe agjencitë donatore të Austrisë (ADA) dhe Zvicrës (SDC) duke njohur të metat e zhvillimit në Shqipërinë e Veriut vendosen për të promovuar në mënyrë aktive përpjekjet per zhvillimin rajonal nëpërmjet Programit të Zhvillimit Rajonal të Shqipërisë Veriore (PRZH). Këto përpjekje duke e futur veten në dinamikën e reformës territoriale që promovojnë decentralizimin dhe zhvillimin rajonal si instrumentet kryesore të përpjekjeve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Pronësia Demokratike dhe Pjesëmarrja Qytetare në Evropë

Akronimi: DOCPIE

Nën Programin Evropa për Qytetarët, 2,3 Projektet e Shoqërisë Civile aksioni:

Duke debatuar mbi të ardhmen e Evropës: 

Në debatin aktual mbi Bashkimin Evropian, në kohën e krizës ekonomike, ka një nevojë për të thelluar më tej debatin për të ardhmen e Evropës mbi çfarë lloj i Europës qytetarët duan, edhe stimulimin e formave të reja të qytetar pjesëmarrja ndërsa përforcuar ato ekzistuese. Ky debat duhet të bazohet në mësimet e nxjerra nga historia dhe duhet të konsideroj në veçanti arritjet konkrete të Bashkimit Evropian. Debati nuk duhet të kufizohet vetëm në qytetarët që mbështesin tashmë idenë e Bashkimit Evropian, por duhet të arrij deri te qytetarët të cilët nuk kanë qenë të përfshira deri më tani, apo tek ata që refuzojnë Bashkimin e plotë apo vënë në pikëpyetje arritjet e saj.

Aplikanti kryesor dhe koordinator i DOCPIE është organizata sllovene Drustvo za razvoj podeželja.

Fuqizimi i sipërmarrjeve femërore në zonat rurale (Vlorë më Dt 11-12 Shtator 2014)

Një  përshkrim i seminarit

Ky seminar është  i dyti në serinë e  ciklit të seminareve, që  Qendra po realizon në vazhdimësi, të cilët së bashku me ciklin e leksioneve “Open lecture”, shërbejnë si instrumenta për realizimin e një prej prioriteteve të Qendrës Strategjisë për periudhën 2014-2015 , që është: ndërtimi i kapaciteteve "Capacity building" të stafit të Qendrës dhe partnerëve të saj, në mënyrë që të arrijë cilësinë në realizimin e misionit të  saj.

Konferenca e I-rë ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare – Meet AlbTalents"

Konferenca e I-rë ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare – Meet AlbTalents", si pjese e Projektit "Meet AlbTalents", u zhvillua,  në  qytetin e Vlorës, më datat 28-29 Mars me  Sloganin:

“Kush do gjen, kush do ben, kush do mbrin”..

"Talenti eshte pasioni per te mbritur endrre, qe ben te lumtur njeriun dhe me te pranishem progresin...ndaj te vrapojme pa u rrezuar dhe te ecim pa u ndalur me koken lart dhe me mendjen ne krye"

Konferenca ishte një kontribut në sfidën e përbashkët të shtetit dhe shoqërisë shqiptare për kthimin e profesionistëve në vend si edhe ri-integrimi efektiv i tyre në mjedisin social, ekonomik dhe politik. Kjo nënkupton procesin e përshtatjes në vendin e origjinës me qëllim që njohuritë dhe eksperienca e akumuluar jashtë vendit t’i shërbejnë jo vetëm progresit individual por njëkohësisht edhe progresit të vendit dhe shoqerise sone.   

Vlora nëpërmjet këtij projekti “kandidohet si një laborator kombëtar për monitorimin e fenomenit dhe për  të eksperimentuar politikat e rithithjes se tyre. Të rinjtë, akademike, ekspertë, institucione lokale dhe qendrore, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit do të diskutojnë tema dhe zgjidhjet, që do të ndërmerren për të bere te kthyeshme vendimin për të lënë vendin dhe per të kthyer ne vlerë të shtuar përvojën e tyre te fituar jashte vendit.

Faqet

Program Trajnimi për nëpunësit civilë të ngarkuar me këshillimin për fillimin e bizneseve sociale

Përshkrim  

Ndërkohë që tashmë ekziston përkrahja e pamjaftueshme e fillimit të biznesit në drejtim të mbështetjes efektive dhe efikase të politikave, kryerjes së kuadrit rregullator, këshillimit të synuar dhe disponueshmërisë së investimeve, ose kapitalistëve sipërmarrës janë bërë edhe më të vështirë pasi "iniciativa sociale" është ende gjerësisht e panjohur.

INSTITUTI PËR VAJZAT DHE GRATË NË POLITIKAT E SIGURISË KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE

Organizues: Qendra për Studime të Zhvillimit Rajonal dhe Lokal (CRLDS)

Vendi: Hotel Doro City, Tirane

Koha: 15 Korrik- 30 Nentor 2019

Financues: Ambasada e SHBA në Shqipëri (Me mbështetjen        financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së ShBA në Tiranë)

Objektivi i përgjithshëm: fuqizimi përmes njohurive dhe zhvillimi i gjeneratës së ardhshme të vajzave / grave, si kontribuese proaktive në politikat

e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

Konteksti

Instituti për Vajzat dhe Gratë në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare është një program trajnimi 4 ditor, në kuadër të 70 vjetorit të krijimit të NATO-s

dhe 10-vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në NATO. Ky program është frymëzuar nga Study of the U.S. Institute for Scholars on U.S. National Security

ACHIEVE - Ndërgjegjësimi për historinë e përbashkët për identifikimin dhe zgjerimin e vlerave të Evropës

Intervali kohor:

Qershor 2019 - maj 2021

Donator

Komisioni Evropian, Agjensia Ekzekutive e Arsimit, Kulturës dhe Audiovizivës

Programi

Evropa për Qytetarët

Nën-programi 

Strand 2: Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare  

Projekti në një shikim

ACHIEVE synon të zhvillojë identitetin e BE-së duke filluar nga një reflektim mbi historinë e përbashkët, artin dhe fetë midis qyteteve nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore si një mjet për të luftuar Euroscepticizmin në rritje.

Për këto arsye, këto janë temat në sfidat me të cilat ACHIEVE dëshiron të përballet:

Tako Talentet Shqiptare - Meet AlbTalents

Përshkrimi  

Projekti: “Tako Talentet shqiptare – Meet AlbTalents” i promovuar nga Qendra CRLDS Albania në bashkëpunim me partnerë, lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare synon të favorizojë një reflektim të thellë të karakterit politik, sociologjik dhe antropologjik mbi madhësinë dhe formën që është duke marrë fenomeni i mobilitetit të gjeneratave të reja dhe mbi perspektivën e qarkullimit të talenteve. Në këtë projekt do të angazhojmë edhe struktura si shoqata të ndryshme bisnesi, kompani apo fondacione të cilat punojnë me personel të huaj apo sa ato thithin të rinjë, që kanë studiuar jashtëe si dhe se sa ato e gjejnë të përshtatshëm kapitalin social vendas?

Qendra nëpërmjet këtij projekti “kandidohet si një laborator kombëtar për monitorimin e fenomenit dhe për  të eksperimentuar politikat e rithithjes se tyre. Të rinjtë, akademike, ekspertë, institucione, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit do të diskutojnë tema dhe zgjidhjet, që do të ndërmerren për të bere te kthyeshme vendimin për të lënë vendin dhe per të kthyer ne vlerë të shtuar përvojën e tyre te fituar jashte vendit.

E gjithë kjo, duke qene te bindur se vetëm nëpërmjet gjeneratave të reja, me energjinë dhe shkathtësine e tyre, aftësinë e tyre për të qenë një urë në mes të tashmes dhe të ardhmes, në mes të territorit të origjinës dhe sfidave globale, mund të kthehemi tek rritja,  duke gjeneruar zhvillim dhe mirëqenie te territorit.

Faqet