Seminar: "Mbështetja e zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal në Shqipëri nëpërmjet turizmit dhe trashëgimisë kulturore"

Si pjesë e Forumit të 3-të për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal Ekonomik - FoRLEd 2018, organizuar nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (CRLDS Albania) në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve (EAR-AER, Bruksel), Bashkia e Beratit dhe aktorë të tjerë të Qarkut të Beratit,

Partner:

Qendra e Studimeve të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS

Akademia Evropiane e Rajoneve - EAR-AER

Koha: 30 Korrik- 31 Tetor 2018.

Seminari u mbajt më 25 tetor nga ora 10:00 deri në ora 13:00.

Vendi: Seminari u mbajt në Berat në selinë e Prefektit

Folësit kryesorë:

Louis Delcart, ligjërues dhe këshilltar në Akademia Diplomatike Bruksel, Ligjërues visitor, Universiteti i Lirë i Brukselit, Anëtar Bordi i Akademisë Evropiane të Rajoneve,  të prezantoi temën: "Iniciativat Turistike Ngritëse me qëllim të rritjes së zhvillimit rajonal"

Luiza Hoxhaj, Drejtore Ekzekutive e CRLDS Albania dhe Përfaqësuesja e AER-AER në Shqipëri, prezantoi temën: “Trashëgimia kulturore dhe strategjia e markës vendore”.

Folësit dhe diskutimet përfshinë përfaqësuesit vendorë të qarkut dhe administratës lokale të Qarkut Berat, nga institucionet kulturore, nga operatorët turistikë dhe të tjerë, duke ofruar njohuri të mëtejshme mbi qëllimet dhe objektivat e seminarit, si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile që e pozicionuan këtë temë brenda politikave aktuale dhe iniciativave të Forumit të 3-të për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal

Pjesëmarrës:  Stafi i Prefektit, Staf i Bashkive: Berat, Kucovë, Ura Vajgurore, staf i Qarkut Berat, administrates locale, institucionet kulturore, nga operatorët turistikë si dhe individë të interesuar mbi temat.