Promovimi i punësimit të të rinjve në sektorët e investimeve rajonale.

Tirane me Dt 26-27 Shkurt 2014

Një  përshkrim i seminarit

Ky seminar eshte pjese e  ciklit te seminareve, qe Qendra synon te realizoje ne vazhdimesi, per realizimin e nje prej prioriteteve te Strategjise se Qendres per Periudhen 2014-2015, qe eshte: Rritja e  kapaciteteve “Capacity bulding”te stafit dhe partnereve te saj, me synim realizimin  sa me cilesor te misionit te saj.

Në përgjithësi , konkurrenca ka ndikim të konsiderueshëm në botën e punës - mbi produktet dhe proceset , asetet organizativ , organizimin e punës dhe në fund  në gjeografinë ekonomike. Në këtë kuadër, investitorët,  sidomos ata nga jashtë vendit, kanë kërkesa specifike në lidhje me vendndodhjen e preferuar të biznesit,  duke përfshirë edhe resurset njerëzore në dispozicion. Në këtë kontekst, roli i një organizate rajonale / vendore të zhvillimit është të lehtësojë përputhjen e kërkesës dhe ofertës së punësimit duke vendosur aktivitetet e duhura, në mënyrë specifike si të rinjtë janë të interesuar. Referenca n Strategjinë e Zhvillimit Rajonal ekzistuese, seminar është për të diskutuar strategjitë e punësimit të të rinjve, te advokatoje qasjet sistematike, dialogun social dhe partneritetet publike - private dhe, më në fund, do të referohen disa shembuj të praktikave më të mira nga Gjermania në promovimin e punësimit të të rinjve në sektorët e investimeve.

Organizator

Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal dhe Lokal ne bashkepunim me Ziewers Manfred Theodor.

Objektivi

 • Forcimin e kapaciteteve profesionale të personelit të qendrës dhe bashkëpunëtorëve te saj.
 • Rritja e efektivitetit të personelit që promovon punësimin e të rinjve .
 • Rritja e interesit të të rinjve për punësim në sektorët e investimeve rajonale, në saj të mundësive më të mira të promovimit, si dhe një qasjeje më të mirë në informacion.

Grupi i synuar

Pjesëmarrësit do të mund të jenë deri në 20 pjesëmarrës. Pjesëmarrësit përfshijnë përfaqësues të Qendrës sonë, agjensi te zhvillimit rajonal, nga administrata lokale, nga shërbimet e punësimit, nga shoqatat e biznesit, nga grupet e investitorëve, shkollat ​​TVET.

Metodologjia

Metodologjia eshte ajo e tipit klasika teoriko/praktike, duke i vendosur  konceptet teorike nga ana e trajnuesit, ne rethana dhe kontekste te caktuara.

Vendi dhe koha e zhvillimit

Tiranë më 26-27 Shkurt 2014

Trajnere

Manfred Theodor Ziewers  CV

Lehtesuese

Luiza Hoxhaj

Përmbajtja

Seminari u zhvillua ne pese modulet e meposhteme:

 1. Korniza Globale
 2. Veshtrimi i investitorit  -  ana e kërkeses  
 3. Edukim & Trajnim Sistemet – Furnizim
 4. Strategjitë e punësimit të të rinjve
 5. Raste Studimi: Shembuj nga Gjermania

Organizimi i seminarit

 • Takimi i punës nuk do të jetë thjesht një leksion ne 2 ditët, por kërkon pjesëmarrjen aktive individuale, grupore dhe punë në shtëpi .
 • Do të mund të marrin pjese deri në 20 pjesëmarrës.
 • Pjesëmarrësit përfshijnë përfaqësues nga Qendra, nga agjensia e zhvillimit rajonal Vlore, nga administrata lokale, nga shërbimet e punësimit, nga shoqatat e biznesit, nga grupet e investitorëve, shkollat ​​TVET .

Buxhetimi: Qendra dhe Traineri nderkombetar

Gjuha e seminarit: Anglishtja