Promovimi i AFP-efektive / AE / LLL , qasje që synon punësimin në projektet e investimeve strategjike - Reflektime mbi rolin e një AERZH dhe kontributi i tyre në gjenerimin e punësimit.

Lloji i veprimtarise: Seminar

Partner: Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin rajonal dhe Lokal & Manfred Ziewers

Koha e zhvillimit: Dt 12-13 Mars 2015

Vendi: Hotel Mondial, Tirane

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesuese: Luiza Hoxhaj.

Financimi i Projektit: Qendra dhe Manfred Ziewers

 Objektivi

Seminari 2-ditor synoi të forcojë kompetencat analitike të pjesëmarrësve dhe për të trajnuar aftësitë e tyre për të avokuar qasjet efektive mësimore VET- Edukimi i te rriturve gjatë gjithë jetës, për të nxitur punësimin në kontekstin e një strategjie më të gjerë të zhvillimit të burimeve njerëzore, duke pasur parasysh rrethanat në një vend specifik.

Disponueshmëria e fuqisë punëtore të përshtatshme të mjaftueshme si në numër dhe cilësi në kohën e duhur luan një rol të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes per te kryer nje investim te caktuar.

Të 20 pjesëmarresit u vendosën përballë  një situate hipotetike të ciles duhej ti jepnin zgjidhje bazuar ne njohurite e marra gjate seminarit .

Kjo, nga njera ane, ndihmon stafin e qendres per te ofruar konsulencen e duhur, nga ana tjetër, ndihmon administratorët e shërbimeve publike dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në zhvillimin ekonomik per të kuptuar sipërmarrjen e investitorëve të veçantë në mënyrë që të jetë në gjendje për të mbështetur identifikimin e strategjive të duhura për të përpur  me kërkesën në zhvillim për fuqinë punëtore në rajonin e tyre.

Numri i pjesëmarrësve: 20