Projektimi dhe menaxhimi i koncepteve të zhvillimit rajonal

Abstrakt

Shqipëria është në një proces në vazhdim e sipër të decentralizimit. Gjithnjë e më shumë përgjegjësi janë duke u zhvendosur në nivel rajonal dhe lokal. Aktorët publikë dhe privatë të angazhuar në zhvillimin ekonomik rajonal janë më pas të nevojshme për të përmirësuar sistematikisht njohuri të specializuara, metodologjike, aftësitë dhe kompetencat e tyre sociale dhe personale që të jenë në gjendje të jap një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe prosperitetin në rajonet e tyre. Kjo ka rëndësi të veçantë për nëpunësit civilë që punojnë në administratat lokale në mbarë vendin, të cilët janë ende aktorët kryesorë në menaxhimin e koncepteve të zhvillimit lokal dhe rajonal.

Lloji i veprimtarisë: Seminar

Koha e zhvillimit: 30/9 – 01/10/2015

Vendi: Hotel Pavaresia, Vlorë

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesues: Luiza Hoxhaj

Partner: CRLDS, Bashkia Vlore dhe Qendra Rajonale Rinore Vlore

Target-grup: Administrata lokale dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak në Vlorë

Mbeshtetes Financiar: Programi Europa për Qytetarët,  F.P.M Shpk

Partner mediatik: TV 6+1 Vlora