Projekte te mbyllura

Pronësia Demokratike dhe Pjesëmarrja Qytetare në Evropë

Akronimi: DOCPIE

Nën Programin Evropa për Qytetarët, 2,3 Projektet e Shoqërisë Civile aksioni:

Duke debatuar mbi të ardhmen e Evropës: 

Në debatin aktual mbi Bashkimin Evropian, në kohën e krizës ekonomike, ka një nevojë për të thelluar më tej debatin për të ardhmen e Evropës mbi çfarë lloj i Europës qytetarët duan, edhe stimulimin e formave të reja të qytetar pjesëmarrja ndërsa përforcuar ato ekzistuese. Ky debat duhet të bazohet në mësimet e nxjerra nga historia dhe duhet të konsideroj në veçanti arritjet konkrete të Bashkimit Evropian. Debati nuk duhet të kufizohet vetëm në qytetarët që mbështesin tashmë idenë e Bashkimit Evropian, por duhet të arrij deri te qytetarët të cilët nuk kanë qenë të përfshira deri më tani, apo tek ata që refuzojnë Bashkimin e plotë apo vënë në pikëpyetje arritjet e saj.

Aplikanti kryesor dhe koordinator i DOCPIE është organizata sllovene Drustvo za razvoj podeželja.

Fuqizimi i sipërmarrjeve femërore në zonat rurale (Vlorë më Dt 11-12 Shtator 2014)

Një  përshkrim i seminarit

Ky seminar është  i dyti në serinë e  ciklit të seminareve, që  Qendra po realizon në vazhdimësi, të cilët së bashku me ciklin e leksioneve “Open lecture”, shërbejnë si instrumenta për realizimin e një prej prioriteteve të Qendrës Strategjisë për periudhën 2014-2015 , që është: ndërtimi i kapaciteteve "Capacity building" të stafit të Qendrës dhe partnerëve të saj, në mënyrë që të arrijë cilësinë në realizimin e misionit të  saj.

Konferenca e I-rë ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare – Meet AlbTalents"

Konferenca e I-rë ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare – Meet AlbTalents", si pjese e Projektit "Meet AlbTalents", u zhvillua,  në  qytetin e Vlorës, më datat 28-29 Mars me  Sloganin:

“Kush do gjen, kush do ben, kush do mbrin”..

"Talenti eshte pasioni per te mbritur endrre, qe ben te lumtur njeriun dhe me te pranishem progresin...ndaj te vrapojme pa u rrezuar dhe te ecim pa u ndalur me koken lart dhe me mendjen ne krye"

Konferenca ishte një kontribut në sfidën e përbashkët të shtetit dhe shoqërisë shqiptare për kthimin e profesionistëve në vend si edhe ri-integrimi efektiv i tyre në mjedisin social, ekonomik dhe politik. Kjo nënkupton procesin e përshtatjes në vendin e origjinës me qëllim që njohuritë dhe eksperienca e akumuluar jashtë vendit t’i shërbejnë jo vetëm progresit individual por njëkohësisht edhe progresit të vendit dhe shoqerise sone.   

Vlora nëpërmjet këtij projekti “kandidohet si një laborator kombëtar për monitorimin e fenomenit dhe për  të eksperimentuar politikat e rithithjes se tyre. Të rinjtë, akademike, ekspertë, institucione lokale dhe qendrore, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit do të diskutojnë tema dhe zgjidhjet, që do të ndërmerren për të bere te kthyeshme vendimin për të lënë vendin dhe per të kthyer ne vlerë të shtuar përvojën e tyre te fituar jashte vendit.

Promovimi i punësimit të të rinjve në sektorët e investimeve rajonale.

Tirane me Dt 26-27 Shkurt 2014

Një  përshkrim i seminarit

Ky seminar eshte pjese e  ciklit te seminareve, qe Qendra synon te realizoje ne vazhdimesi, per realizimin e nje prej prioriteteve te Strategjise se Qendres per Periudhen 2014-2015, qe eshte: Rritja e  kapaciteteve “Capacity bulding”te stafit dhe partnereve te saj, me synim realizimin  sa me cilesor te misionit te saj.

Në përgjithësi , konkurrenca ka ndikim të konsiderueshëm në botën e punës - mbi produktet dhe proceset , asetet organizativ , organizimin e punës dhe në fund  në gjeografinë ekonomike. Në këtë kuadër, investitorët,  sidomos ata nga jashtë vendit, kanë kërkesa specifike në lidhje me vendndodhjen e preferuar të biznesit,  duke përfshirë edhe resurset njerëzore në dispozicion. Në këtë kontekst, roli i një organizate rajonale / vendore të zhvillimit është të lehtësojë përputhjen e kërkesës dhe ofertës së punësimit duke vendosur aktivitetet e duhura, në mënyrë specifike si të rinjtë janë të interesuar. Referenca n Strategjinë e Zhvillimit Rajonal ekzistuese, seminar është për të diskutuar strategjitë e punësimit të të rinjve, te advokatoje qasjet sistematike, dialogun social dhe partneritetet publike - private dhe, më në fund, do të referohen disa shembuj të praktikave më të mira nga Gjermania në promovimin e punësimit të të rinjve në sektorët e investimeve.

Projekti "CRDLS Albania International Lectures" (CAIL)

CRDLS Albania International Lectures (CAIL) janë një cikëel leksionesh për të sjellë në Shqipëri  protagonistë të mëdhenj të botës shkencore dhe financiare ndërkombëtare.

Kjo është gjithashtu një prej rubrikave, e cila ka vulën e Qendrës së Studimit të  Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal dhe Lokal.  Kjo rubrike do te jete permanente dhe e nderthurrur me disa projekte te tjera, varesisht nga tematika qe mbulojne, por edhe ne forme leksionesh te vecanta publike.

Me keto takime, te prurjeve nderkombetare, te nje niveli te larte shkencor dhe kulturore, CRDLS  kandidohet edhe njehere si interlokutore e besueshme dhe prestigjoze edhe ne nivel nderkombetar, duke u ofruar pedagogeve, studenteve, ndermarrjeve dhe qytetareve mundesine e hapjes se nje  dritareje të re në botën e dijes, duke demostruar, ndërkohë,  potencialin dhe vlerën e shtuar të krijuar nga kjo qendër. Çfarë është thelbësor në këtë projekt, ka të bëjë me faktin se menjëherë pas ligjëratës fillon debate në temën përkatëse. Në periudhën e ardhshme këto diskutime intensifikohen në Workshope tematike.

Faqet