Program Trajnimi për nëpunësit civilë të ngarkuar me këshillimin për fillimin e bizneseve sociale

Përshkrim  

Ndërkohë që tashmë ekziston përkrahja e pamjaftueshme e fillimit të biznesit në drejtim të mbështetjes efektive dhe efikase të politikave, kryerjes së kuadrit rregullator, këshillimit të synuar dhe disponueshmërisë së investimeve, ose kapitalistëve sipërmarrës janë bërë edhe më të vështirë pasi "iniciativa sociale" është ende gjerësisht e panjohur.

Sidoqoftë, ndërmarrjet sociale, duke pasur parasysh rolet specifike ndërmjet OJQ-ve në varësi të financimit të donatorëve dhe bizneseve të rregullta të orientuara drejt fitimit, kombinojnë dy segmente që shpesh ishin të papërputhshme: puna sociale dhe bërja e biznesit kapitali nuk zbritet rregullisht nga kapitali i kapitalit të kompanisë. Kjo kërkon një lloj të veçantë sipërmarrësish që angazhohen sipërmarrës në zgjidhjen e problemeve sociale, p.sh. në fushën e arsimit, mbrojtjen e mjedisit, krijimin e punësimit për personat me aftësi të kufizuara, ose uljen e varfërisë, ose të ngjashme. Ndërsa ndërmarrjet shoqërore kontribuojnë në rritjen e mirëqenies së popullsisë, ata kanë nevojë për më shumë vëmendje.

Për fat të keq, nëpunësit civilë në mbështetje të fillimit të biznesit janë përgjithësisht të vetëdijshëm për metodat dhe teknikat për të rritur themelimin dhe drejtimin në ndërmarrjet shoqërore, së bashku me mungesën e kompetencave këshilluese. Programi i mëposhtëm i trajnimit synon të mbështesë nëpunësit civilë të ngarkuar me këshillimin për sipërmarrjen sociale.

Partner:

 •  Qendra Evropiane e Studimit të Politikave për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS
 • Manfred Ziwers

Kohëzgjatja:

15 korrik 2019 - 31 Mars 2020

Grupet e synuara

 • Personeli i përzgjedhur nga institucionet qeveritare / administratat lokale dhe  rajonale përgjegjëse për fillimin e mbështetjes së biznesit
 • Personeli i përzgjedhur nga Shërbimi i Punësimit Publik
 • Ndërmarrësit socialë të interesuar - me shpresë

Pjesëmarrësit për kurs

20-25 pjesëmarrës

Kriteret e përzgjedhjes së pjesëmarrësve

 • Emërimi me vendosjen e institucioneve
 • Emërimi nga Shërbimi i Punësimit
 • Interesi personal, qëndrimi sipërmarrës

Kohëzgjatja e Programit

 • Versioni i plotë: 16 ditë trajnimi u shtri gjatë një periudhe prej 6 javësh
 • Versioni i shkurtër: 3 ditë trajnimi me radhë

Frekuenca e Programit

Me kërkesën e vendosjes së institucioneve / PShM nga nivelet qendrore dhe rajonale

Edicioni i 1-rë

 • Koha: 4-6 Shtator 2019
 • Vendi: Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Tirane
 • Traineri: Traineri Ndërkombëtar Manfred Ziwers
 • Lehtësuesi: Luiza Hoxhaj

Edicioni i 2-të

 • Koha: 13-15 janar, 2020
 • Vendi: Qendra Rinore, Vlorë
 • Traineri: Traineri Ndërkombëtar Manfred Ziwers
 • Lehtësuesi: Luiza Hoxhaj

Edicioni i 3-të

Qarku i Korçës, data dhe vendi do të përcaktohet në vijim