Cikli i seminareve mbi të menduarit e projektues (Disign Thinking)

Partner: CRLDS Albania dhe Three Point Zero, Danimark

Koha: 18-19/01/2017

Vendi: Hotel Doro City, Tiranë

WORKSHOP: "NGA PROJEKTIMI NDAJ NDRYSHIMEVE TË NDRYSHME"

 Ky seminar mbi temën:

"FROM DESIGN THINKING TO TANGIBLE CHANGE: AVOIDING DEAD-END INNOVATION BY INVESTING IN THE FUZZY FRONT-END",

është organizuar nga CRLDS Albania dhe është mbajtur nga Steinar - Valade Amlande, THREE POINT ZERO, Danimarkë më dt 18/01/2017, në ambjentet e Hotel Doro City, Tiranë.

Seminari i adresohet kujtdo që është përgjegjës ose i angazhuar në zhvillimin e produkteve, shërbimeve ose iniciativave - publike ose private - dhe që fokusohet në mënyrën se si mendimi i dizajnit mund të kontribuojë në rezultate më të mira;

Ky seminar, bazuar në pjesëmarrjen aktive të pjesëmarrësve, i prezantoi pjesëmarrësit korrelacionin midis aktiviteteve të ndërmarra në fazat e hershme të një projekti zhvillimi dhe gjasat për të dhënë ndryshime ose zgjidhje, të cilat do të përqafohen nga përdoruesit apo tregu. Gjatë seminarit, pjesëmarrësi diskutuan dhe punuan në ceshtjet:

  • Kërkimi i pyetjeve të duhura, të kuptuarit, inkuadrimi dhe riformulimi i sfidës në fjalë
  • Përdorimi i treguesve të suksesit për të përcaktuar dhe kontrolluar vazhdimisht progresin
  • Hartimi dhe zhvillimi i strategjive për angazhimin e palëve të interesuara, konfliktet e interesit dhe zvogëlimin e rrezikut
  • Kompleksiteti kundrejt komplikimit
  • Burimet e brendshme dhe të jashtme, ankorimi dhe komunikimi
  • Prototyping e hershme dhe leximi i sinjaleve të dobëta
  • Skenarët dhe analizat kontekstuale për të siguruar koherencë dhe rëndësi
  • Seminari u mbajt në gjuhën angleze. Në këtë seminar morën pjesë 20 pjesëmarrës.

  

  

  

SEMINARI: "PRAKTIKA E PROJEKTIMIT NË EREN E PËRCARJEVE"

E enjte, 19 janar 2017

Vendi: Hotel Doro City

Ora 10: 00-13: 00

Në këtë seminar të ofruar nga CRLDS Albania dhe THREE POINT ZERO, Danimark ishte e rëndësishme për të shpjeguar konceptin e të menduarit projektues. Evolucioni i dizajnit si një term dhe një fushë profesionale e bën  atë me shumë kuptim, kur e shohim në një kontekst të zhvillimet e tjera që ndodhin përkrah tij. Seminari u mbajt ga trajneri ndërkombëtar Steinar Valade-Amland, CEO i THREE POINT ZERO.

Ku dizajni po shkon dhe si roli i të qenit një praktikues i dizajnit profesional hapet për një varg pothuajse të pafund sfidash mbi të cilat mund të aplikohet metodologjia e projektimit dhe aftësitë e dizajnit.
Dizajni si një metodologji dhe si një mënyrë për të menduar, dhe se si ata do të bashkëveprojnë me megatrendet si përçarje, transformim, urbanizim dhe elasticitet.
Sa dizajnerët mund të përfitojnë nga të qenit më të vetëdijshëm për vlerën që krijojnë dhe si të kapin vlerën më të madhe nga zgjuarsia e tyre.
Si mund të ndryshojë dizajni, pasi dizajnerët nuk kanë më monopolin e aplikimit të tij ndaj produkteve të reja, shërbimeve dhe modeleve të biznesit, dhe pikërisht atë që mund të jenë shenjat dalluese dhe propozimet unike të projektuesve të trajnuar dhe profesionistëve në të ardhmen.

Seminari u mbajt në gjuhën angleze. Në këtë seminar morën pjesë 15 pjesëmarrës.