Projektimi dhe menaxhimi i koncepteve të zhvillimit rajonal duke theksuar shikimit dhe marrëdhëniet me publikun

Shqipëria është në një proces në vazhdim e sipër të decentralizimit. Gjithnjë e më shumë përgjegjësi janë duke u zhvendosur në nivel rajonal dhe lokal. Aktorët publikë dhe privatë të angazhuar në zhvillimin ekonomik rajonal janë më pas të nevojshme për të përmirësuar sistematikisht njohuri të specializuara, metodologjike, aftësitë dhe kompetencat e tyre sociale dhe personale që të jenë në gjendje të jap një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe prosperitetin në rajonet e tyre.

Kjo ka rëndësi të veçantë për nëpunësit civilë që punojnë në administratat lokale në mbarë vendin, të cilët janë ende aktorët kryesorë në menaxhimin e koncepteve të zhvillimit lokal dhe rajonal.

Në keto dy dite në datat 30/09 dhe 01/10 2015, CLRDS, si Lehtësuese, së bashku me z Manfred Ziewers në cilësinë e Ekspertit  Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe TVET , organizoi një seminar me administratën lokale në Vlorë për të adresuar pikërisht këto cështje: "Projektimi dhe menaxhimi i koncepteve të zhvillimit rajonal duke theksuar shikimit dhe marrëdhëniet me publikun".